DGTL

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die aan D-Creative Reclame & Ontwerp de opdracht geeft tot het vervaardigen van zaken en/of verrichten van werkzaamheden. D-Creative Reclame & ontwerp: de organisatie die een eventuele opdracht van de opdrachtgever gaat vervaardigen na uitbrengen van een offerte. Overeenkomst: de tussen D-Creative Reclame & Ontwerp en opdrachtgever gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere door D-Creative Reclame & Ontwerp uitgebrachte offerte of aanbieding en op alle tussen D-Creative Reclame & Ontwerp en een opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.
2. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn enkel en alleen van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
1. Offertes van D-Creative Reclame & Ontwerp zijn uitsluitend bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn gedaan. Offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Aanvaarding van een offerte is slechts geldig indien de offerte in haar geheel wordt geaccepteerd. Een niet integrale acceptatie van een offerte wordt beschouwd als een tegenaanbod of opdracht, in welk geval het bepaalde in lid 2 van toepassing is.
2. D-Creative Reclame & Ontwerp heeft het recht een rechtstreekse opdracht te weigeren of een tegenbod niet te aanvaarden. Een integraal, binnen de geldigheidstermijn aanvaard aanbod kan niet worden geweigerd.
3. Door D-Creative Reclame & Ontwerp in een offerte verstrekte gegevens blijven haar eigendom en mogen niet aan derden kenbaar worden gemaakt. D-Creative Reclame & Ontwerp is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen in berekeningen, prijscouranten, tekeningen of andere op de offerte betrekking hebbende bescheiden.
4. Wanneer op basis van de offerte geen opdracht wordt verleend, kan D-Creative Reclame & Ontwerp aan opdrachtgever een redelijke vergoeding eisen ter zake de door haar verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten, tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Overeenkomsten
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht, behoudens het hierna in dit artikel gestelde. Na de totstandkoming van de overeenkomst is D-Creative Reclame & Ontwerp eerst gehouden werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever.
2. Een rechtstreekse opdracht of tegenaanbod wordt aanvaard middels verzending van een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever.
3. Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd, zijn behalve deze ook bedoeld voor vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen of andere rechtverkrijgenden.
4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling van D-Creative Reclame & Ontwerp, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de opdracht alvorens (verder) te presteren van opdrachtgever zekerheid te eisen dat alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichtingen, zal worden voldaan.

Artikel 5: Wijziging/annulering van de overeenkomst
1. Wijziging of annulering van een opdracht om welke reden dan ook dient schriftelijk te worden gedaan aan D-Creative Reclame & Ontwerp en behoeft haar schriftelijke instemming.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en partijen de wijziging c.q. aanvulling hebben geaccordeerd.
3. In geval van eenzijdige, niet door deze voorwaarden toegestane annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze schadevergoeding verschuldigd ter zake van door D-Creative Reclame & Ontwerp gemaakte kosten en geleden winstderving.

Artikel 6: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Betalingen van opdrachtgever aan D-Creative Reclame & Ontwerp dienen inclusief BTW te geschieden op een door D-Creative Reclame & Ontwerp aan te wijzen bank- of girorekening.
2. De prijs die D-Creative Reclame & Ontwerp geeft voor de te verrichten prestatie geldt enkel en alleen voor de prestatie conform de offerte.
3. Ingeval in de offerte vermeld staat dat de opdracht wordt verricht op basis van een urencalculatie zal de prijs van de opdracht bepaald worden door het aantal uren dat aan de opdracht besteed is. Het aantal uren dat in een dergelijke offerte genoemd staat zijn het aantal begrote uren. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 7: Informatieoverdracht
1. Opdrachtgever zal aan D-Creative Reclame & Ontwerp tijdig alle benodigde data en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht ter beschikking stellen.
2. Opdrachtgever zal zich inspannen zijn medewerking te verlenen tot herstel en of aanpassing van fouten en of onduidelijkheden of andere defecten in data en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht. D-Creative Reclame & Ontwerp is niet aansprakelijk voor fouten, onjuistheden of andere defecten en kan niet op enigerlei wijze toerekenbaar tekortkomen indien opdrachtgever niet of onvoldoende meewerkt aan herstel.
3. Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door D-Creative Reclame & Ontwerp niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of overige gegevens die mondeling of door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals daar zijn telefoon, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 8: Prijswijziging
1. Onduidelijke tekst, databestanden of foutieve wijze van aanlevering door de opdrachtgever die D-Creative Reclame & Ontwerp tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, zijn grond voor verhoging van de afgesproken prijsovereenkomst.
2. D-Creative Reclame & Ontwerp is gerechtigd de overeengekomen prijsovereenkomst te verhogen c.q. te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.
3. D-Creative Reclame & Ontwerp is gerechtigd om de diensten en tarieven eenzijdig te wijzigen.
4. De tarieven kunnen door D-Creative Reclame & Ontwerp worden gewijzigd.
5. D-Creative Reclame & Ontwerp zal een prijswijziging niet eerder invoeren dan drie maanden nadat deze aan opdrachtgever middels een bekendmaking is aangekondigd.

Artikel 9: Betalingstermijn
1. De opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien betaling van de factuur niet of niet volledig binnen de op de factuur vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 2% boven het percentage van de alsdan geldende wettelijke rente. De rente wordt berekend over het nog openstaande bedrag, vanaf de vervaldag tot en met de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand zal gelden. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gesteld op tenminste 15% van het door opdrachtgever nog verschuldigde bedrag met een minimum van €150, –.
3. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt ter voldoening van ten eerste de verschuldigde rente, vervolgens de door D-Creative Reclame & Ontwerp gemaakte incassokosten en tot slot de oudste nog openstaande vordering.
4. Indien opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard of zijn onderneming staakt, worden alle vorderingen van D-Creative Reclame & Ontwerp op opdrachtgever terstond opeisbaar en kan geen beroep op verrekening worden gedaan.
5. D-Creative Reclame & Ontwerp is gerechtigd de nakoming van haar verplichting uit de overeenkomst en deze voorwaarden op te schorten totdat opdrachtgever geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. D-Creative Reclame & Ontwerp is niet aansprakelijk voor schade die een dergelijke opschorting met zich meebrengt.
6. Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op compensatie of enige korting ten aanzien van door hem aan D-Creative Reclame & Ontwerp verschuldigde bedragen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7. D-Creative Reclame & Ontwerp is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeeltes, na aflevering van het eerste gedeelte ook naar de betaling te vragen voor de rest van de levering.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de volledige medewerking bij de aflevering van de door D-Creative Reclame & Ontwerp gedane zaken. Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van Reclame & Ontwerp bij haar ophaalt of, indien aflevering aan het adres van opdrachtgever is overeengekomen, weigert de geleverde zaken in ontvangst te nemen.
2. De levering van zaken door D-Creative Reclame & Ontwerp aan opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en eventuele kosten.

Artikel 11: Vertrouwelijke informatie
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D-Creative Reclame & Ontwerp is het opdrachtgever verboden kennis, documentatie, handleidingen, informatie en overige gegevens waarvan de vertrouwelijkheid als zodanig door D-Creative Reclame & Ontwerp al dan niet schriftelijk is aangegeven openbaar te maken, te publiceren, geheel of gedeeltelijk te kopiëren, direct dan wel indirect. Opdrachtgever verplicht zich zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na de beëindiging daarvan de kennis, documentatie, handleidingen, informatie en overige gegevens geheim te houden en voor zover mogelijk na beëindiging van de overeenkomst onverwijld aan D-Creative Reclame & Ontwerp te retourneren. Opdrachtgever garandeert deze bepaling te zullen opleggen aan alle werknemers die de beschikking krijgen over de kennis, documentatie, handleiding informatie en overige gegevens. Hij daagt er zorg voor dat zijn werknemers deze voorwaarden zullen nakomen.

Artikel 12: Termijn van levering
1. Een door D-Creative Reclame & Ontwerp opgegeven termijn van levering heeft, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aangegeven, slechts een indicatieve strekking. De rechtsgeldigheid van de uiterste termijn van levering vervalt op het moment dat de opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud D-Creative Reclame & Ontwerp in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk vastgestelde productiecapaciteit.
2. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door D-Creative Reclame & Ontwerp gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig is om een tijdige levering door D-Creative Reclame & Ontwerp mogelijk te maken, in het bijzonder het beantwoorden van vragen en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van data en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht.
3. Bij niet naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling nodig is. D-Creative Reclame & Ontwerp is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal D-Creative Reclame & Ontwerp de overeenkomst alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 13: Onderzoek bij aflevering
1. Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering na te gaan of D-Creative Reclame & Ontwerp de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Ingeval opdrachtgever het tegendeel blijkt, is hij gehouden D-Creative Reclame & Ontwerp daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen. Opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 2 werkdagen na aflevering.
2. D-Creative Reclame & Ontwerp is alsdan gehouden een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te leveren tenzij het verzuim onherstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen D-Creative Reclame & Ontwerp en opdrachtgever als deugdelijk indien opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving tijdig te doen, dit zoals beschreven in lid 1 van dit artikel.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te kort of te lang moet worden beschouwd, zal deze termijn dan wel verlengd of verkort worden tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van D-Creative Reclame & Ontwerp redelijkerwijs mogelijk is.
5. De prestatie van D-Creative Reclame & Ontwerp geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, het heeft bewerkt of verwerkt.
6. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot 3 dagen na aflevering op enigerlei wijze gebruik te maken van de door D-Creative Reclame & Ontwerp afgeleverde zaken, anders dan voor de in lid 1 van dit artikel genoemde onderzoek.

Artikel 14: Drukproeven of andere proeven
1. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van D-Creative Reclame & Ontwerp ontvangen druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en deze met bekwame spoed aan D-Creative Reclame & Ontwerp terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat D-Creative Reclame & Ontwerp de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden correct heeft uitgevoerd.
3. D-Creative Reclame & Ontwerp is niet aansprakelijk voor fouten, afwijkingen en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt in rekening gebracht tenzij van tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven zijn inbegrepen.

Artikel 15: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening of proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij naar het oordeel van D-Creative Reclame & Ontwerp van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling of een afwijking gering is of niet, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Meer of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
a. oplage tot 20.000 eenheden: 10%
b. oplage van 20.000 eenheden en meer: 5%

Artikel 16: Intellectuele eigendom
1. Opdrachtgever garandeert D-Creative Reclame & Ontwerp dat door de nakoming van de overeenkomst en met name het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals informatiedragers en databestanden geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 met betrekking tot de onrechtmatige daad.
2. Opdrachtgever vrijwaart D-Creative Reclame & Ontwerp zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
3. Indien de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is D-Creative Reclame & Ontwerp bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat D-Creative Reclame & Ontwerp door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal D-Creative Reclame & Ontwerp de order alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, blijft D-Creative Reclame & Ontwerp steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals ontwerptekeningen detailtekeningen, muziekcomposities, computerprogrammatuur, databestanden en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
5. D-Creative Reclame & Ontwerp heeft het recht ontwikkelde en uitgevoerde werken zelf te gebruiken als promotiemateriaal ten aanzien van derden.
6. De door D-Creative Reclame & Ontwerp volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerptekeningen, detailtekeningen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelte daarvan mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor D-Creative Reclame & Ontwerp bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

Artikel 17: Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door D-Creative Reclame & Ontwerp vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, muziekcomposities, computerprogrammatuur en databestanden blijven het eigendom van D-Creative Reclame & Ontwerp, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
2. D-Creative Reclame & Ontwerp is niet gehouden de in lid 1. Van dit artikel bedoelde zaken af te geven.
3. D-Creative Reclame & Ontwerp is niet gehouden de in lid 1. Van dit artikel bedoelde zaken te bewaren. Indien D-Creative Reclame & Ontwerp en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door D-Creative Reclame & Ontwerp zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat D-Creative Reclame & Ontwerp instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 18: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. D-Creative Reclame & Ontwerp zal de door opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel draagt opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1. Bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
3. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er bij levering aan D-Creative Reclame & Ontwerp een kopie van de afgedragen zaken aanwezig is. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door D-Creative Reclame & Ontwerp verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dit geval dient opdrachtgever D-Creative Reclame & Ontwerp op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
4. Opdrachtgever verleent D-Creative Reclame & Ontwerp pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met D-Creative Reclame & Ontwerp door hem in de macht van D-Creative Reclame & Ontwerp worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan D-Creative Reclame & Ontwerp verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 19: Door opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
1. Indien opdrachtgever met D-Creative Reclame & Ontwerp is overeengekomen dat opdrachtgever materiaal ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. Opdrachtgever zal van D-Creative Reclame & Ontwerp daartoe instructies ontvangen.
2. Opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. Opdrachtgever zal hiertoe de opgave van D-Creative Reclame & Ontwerp vragen. Opdrachtgever staat ervoor in dat D-Creative Reclame & Ontwerp hiervoor een voldoende hoeveelheid zal ontvangen.
3. D-Creative Reclame & Ontwerp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dit zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor D-Creative Reclame & Ontwerp onoverzienbare verwerkingsmogelijkheden voortvloeiend uit de aard van de door opdrachtgever aangeleverde materialen en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan D-Creative Reclame & Ontwerp getoonde monster en het later door opdrachtgever voor de oplage aangeleverd materiaal.
4. D-Creative Reclame & Ontwerp staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, glans, kleur, licht of kleurechtheid of slijtvastheid indien opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

Artikel 20: Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart D-Creative Reclame & Ontwerpen voor alle aanspraken die enige derde zou kunnen doen gelden in verband met de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten die in verband met de overeenkomst door opdrachtgever aan D-Creative Reclame & Ontwerp zijn verstrekt.
2. Indien D-Creative Reclame & Ontwerp ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en D-Creative Reclame & Ontwerp alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 21: Overmacht
1. Tekortkomingen van D-Creative Reclame & Ontwerp in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Tekortkomingen van D-Creative Reclame & Ontwerp in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare Nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen worden aangemerkt als niet aan D-Creative Reclame & Ontwerp toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 22: Aansprakelijkheid
1. D-Creative Reclame & Ontwerp is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
2. D-Creative Reclame & Ontwerp is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van opdrachtgever.
3. D-Creative Reclame & Ontwerp is niet aansprakelijk voor schade aan door hem van opdrachtgever ontvangen en door D-Creative Reclame & Ontwerp te bewerken of te verwerken producten, indien opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en eventuele oppervlaktebewerkingen.
4. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van D-Creative Reclame & Ontwerp uit welke hoofde ook te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor D-Creative Reclame & Ontwerp betaling ontvangt op grond van de door haar gesloten verzekering.

Artikel 23: Geschillen
1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en D-Creative Reclame & Ontwerp dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten zullen worden beslecht door arbitrage door een rechter.
2. Een geschil is aanwezig indien een van de partijen verklaart dat dit het geval is.
3. De arbiters zullen recht spreken als goede mannen naar billijkheid, zonder aan de strenge regelen van het recht gebonden te zijn.

Artikel 24: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen D-Creative Reclame & Ontwerp en opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

D-CREATIVE RECLAME & ONTWERP
De gaarden, 81 8101 ZA Raalte
KvK Enschede nr. 73575690
BTW nr. NL002419058B07

Neem gerust contact op bij vragen.

Categories

Our purpose is to build solutions that remove barriers preventing people from doing their best work.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)